Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grajewie prowadzi swoją działalność od 01.07.1994 roku w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grajewie. Organem założycielskim posiadającym 100% udziałów jest Miasto Grajewo reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Burmistrza Miasta. Spółka w 2002 roku została wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000132001, Sąd Rejonowy w Łomży, V Wydział Gospodarczy.
Organem nadzoru Spółki jest Rada Nadzorcza, natomiast organem zarządzającym w Spółce jest Zarząd Spółki w składzie:
- Mielczarek Mirosław Konrad – Prezes Zarządu
Podstawowym celem działalności Spółki jest odpłatne wykonywanie zadań gminy miejskiej Grajewo, w zakresie gospodarki komunalnej, m.in.:
- utrzymanie czystości, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach i placach gminnych oraz terenach użyteczności publicznej
- pielęgnowanie, odnawianie i utrzymanie we właściwym stanie zieleni miejskiej
- administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Grajewie
- utrzymywanie we właściwym stanie technicznym publicznych i wewnętrznych dróg gminnych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wykonywanie remontów i konserwacji
Ponadto świadczymy odpłatne usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych, mianowicie:
- odbiór nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych
- odbiór odpadów segregowanych, poremontowych (gruzu), popiołu
- sprzedaż i wynajem pojemników na odpady
- usługi pogrzebowe i zadania zlecone wykonywane na cmentarzu komunalnym
- inne zadania zlecone
Prowadzimy także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego można nieodpłatnie dostarczyć wszelkiego rodzaju odpady. Więcej w zakładce PSZOK.
logoIntro bip_logo