Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, znajdującej się w Grajewie przy ul. Ekologicznej.

Ogłoszenie.pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121) i § 3, § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490),

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie
ul. Targowa 19, 19-200 Grajewo

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, znajdującej się w Grajewie przy ul. Ekologicznej, gmina Grajewo, powiat grajewski, województwo podlaskie, będącej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 19.

I. Dane o nieruchomości.

1. Nieruchomość położona w Grajewie przy ulicy Ekologicznej, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych w Grajewie, księgę wieczystą KW LM1G00042943/3, zabudowana budynkiem – pozostałe budynki niemieszkalne.

2. Nieruchomość składa się z działek oznaczonych następującymi numerami ewidencyjnymi: 1893/14, 1894/9, 1895/2 o łącznej powierzchni całkowitej 0,1372 ha. Wszystkie działki będą zbyte jako jedna nieruchomość.

3. Zabudowa na działce (nieużytkowane od kilku lat obiekty stacji paliw):

– budynek magazynowo – biurowy, parterowy o pow. zabudowy 50 m²,

– 3 podziemne bezciśnieniowe, jednopłaszczowe zbiorniki na paliwo,

– stalowa wiata,

– nieruchomość częściowo utwardzona płytami betonowymi – 330 m²,

– ogrodzenie o dł. 71 m z siatki w ramkach stalowych,

– uzbrojenie terenu (sieć energetyczna, wodociąg, kanalizacja).

4. Teren na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sposób korzystania: BA – tereny przemysłowe. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem PP – obszary przemysłowe i stanowiące zaplecze techniczne miasta Grajewa.

5. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań.

II. Cena.

Cena wywoławcza – 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy).

Wadium – 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy).

III. Informacje o warunkach przetargu:

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie przy ul. Targowej 19 o godz.: 10:00 w dniu 09 kwietnia 2018 r.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie:

– wadium wniesione w pieniądzu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej dowodu wpłaty wadium,

– w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości lub właściwych pełnomocnictw,

– w przypadku osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

3. Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić w formie pieniężnej przelewem najpóźniej do dnia 05 kwietnia 2018 r. na konto Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul Targowa 19 Nr 52 1020 1332 0000 1102 0026 9258 (za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 19). Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku o wniesieniu wadium.

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy, Nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 19 może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.

8. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1.500,00 zł. (słownie: tysiąc pięćset).

IV. Informacje dodatkowe.

1. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości osiągniętą w przetargu, na konto Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 19 Nr 52 1020 1332 0000 1102 0026 9258, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

2. Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium;
  • w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne;
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa;
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku małżonków, do wykonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z podpisem.

3. Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r., poz.1061 z późn. zm.).

4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Dziale Usług Komunalnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 19 (poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 15:00), kontakt telefoniczny pod nr (86) 272 – 37 – 65.

6. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, ul. Targowa 19, umieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie, Targowa 19: www.puk.grajewo.com, w BIP Miasta Grajewo oraz w Gazecie Wyborczej Białystok z dnia 07 marca 2018 roku.