Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie.
Data publikacji strony internetowej: 2015-10-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Informacja o wymaganiach, które nie zostały spełnione:
Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF (skany). Część dokumentów nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących. Część zdjęć (grafik) nie posiada opisu alternatywnego. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
Wyłączenia:
Multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Diana Maciorowska, e-mail: sekretariat@puk.grajewo.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 86 272 37 65 wewnętrzny 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Adres organu odwoławczego: ul. Targowa 19, 19-200 Grajewo
Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@puk.grajewo.pl
Telefon organu odwoławczego: +48 86 272 37 65

Dostępność architektoniczna

 • przed bramą wjazdowa oraz przy wejściach do poszczególnych budynków (biuro, PSZOK) znajdują się tablice informacyjne,
 • przed obiektem znajduje się odpowiednia ilość miejsc parkingowych, nie ma specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • dojście do budynków, plac oraz miejsca parkingowe utwardzone są płytami betonowymi oraz kostką betonową,
 • osobom z niepełnosprawnością ruchową zapewnione jest alternatywne wejście do budynku biura, natomiast w otoczeniu budynków oraz przy wejściu do PSZOK nie istnieją różnice wysokości,
 • poszczególne pomieszczenia w budynku biura oznaczone są w sposób jasny i czytelny,
 • Dział Usług Komunalnych umieszczony jest na parterze budynku, bezpośrednio przy wejściu, ułatwiając tym samym szybsze załatwienie sprawy bez konieczności eksploracji całego obiektu,
 • w budynku biura toalety umieszczone są na wszystkich kondygnacjach budynku, nie są przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku biura na holu wejściowym znajdują się miejsca do odpoczynku tj. stolik z krzesłami,
 • w budynku biura korytarze są szerokie, bez zbędnych przeszkód architektonicznych,
 • w budynku biura schody wewnętrze są odpowiednio oświetlone oraz posiadają poręcz ułatwiającą poruszanie,
 • w budynku biura z przyczyn technicznych nie ma możliwości umieszczenia windy dlatego w razie konieczności zapewniany jest dostęp alternatywny polegający na organizacji punktu obsługi na parterze budynku,
 • osoba niepełnosprawna korzystająca z psa asystującego ma prawo wstępu do budynku biura oraz PSZOK,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • w każdym szczególnym przypadku, który tego wymaga zapewnione jest wsparci innej osoby.

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (TAB, Shift+TAB, Enter).